NCM gör fastighetsbranschen bättre!

NCM gör fastighetsbranschen bättre och arbetar ständigt för att hålla sig uppdaterade om aktuella händelser och trender i branschen. Vi ser ett stort värde i att ständigt vara pålästa och uppdaterade och har därför sammanställt relevant information om branschaktuella trender och ämnen nedan. 

Aktuellt i branschen

Nedan har vi identifierat ett antal aktuella trender som påverkar branschen och som vi arbetar med just i nu. 

Hållbarhet är en av våra största samhällsfrågor och då fastighetssektorn står för en betydande del av energianvändningen är det viktigt att arbeta med energieffektivisering. Omkring 40% av den energi som förbrukas inom EU används i byggnader och över en tredjedel av EU:s energirelaterade koldioxidutsläpp kommer från byggnader. Att öka energieffektiviteten i fastighetssektorn är därför en viktig fråga som bör prioriteras för att spara energi vilket behövs för att uppnå EU:s klimatmål om ett koldioxidneutralt byggnadsbestånd. De två nya EU-regelverken CSRD och EPBD bidrar till ökade krav på fastigheters energiprestanda. Energy Performance of Buildings Directive, EPBD, syftar till att förbättra de fastigheter som har sämst energiprestanda medan finansregelverket Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD gynnar hållbara fastigheter med hög energiprestanda.

De nya reglerna och direktiven innebär att fastigheters energiprestanda i allt högre grad kommer att påverka fastigheternas värde. Fastigheter med hög energieffektivitet kommer att utgöra en säkrare investering medan fastigheter med låg energiprestanda betraktas som osäkra investeringar. Detta medför att investeringar styrs mot hållbara fastigheter vilket därmed ökar marknadsvärdet för dessa. 

Läs mer om energiprestanda och kopplingen till fastighetsvärdet hos Conatus Energy

Ett välkänt problem i fastighetsbranschen är den långa tiden som krävs innan det är möjligt att starta byggprocessen.. Den långa tiden beror till stor del på den komplexa och tidskrävande planprocess som måste genomföras innan bygglov kan beviljas. Detta leder till att tiden det tar från idé till beslut och slutligen genomförande är lång.

Genom att effektivisera denna process kan projekttiden kortas och därmed även projektkostnaderna minskas. Det är därför av stort intresse att arbeta med olika åtgärder som kan korta ner och effektivisera planprocessen. 

Kristina Alvendal lyfter i sin rapport flertalet relevanta förslag som syftar till att effektivisera och förkorta planprocessen. Rapporten tar upp många relevanta förbättringsförslag för att förbättra effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen som förhoppningsvis över tid kan implementeras. Läs rapporten här

NCM har förmånen att arbeta tillsammans med Kristinehamns kommun där vi arbetar med smart och effektiv fastighetsutveckling där dessa frågor aktualiseras.

Inom fastighetsbranschen läggs stor vikt vid hållbarhetsfrågor. I företagen finns det vanligen strategier för arbete med ekonomisk och ekologisk hållbarhet men den sociala hållbarhetsaspekten är något som ofta får lägre prioritet. Social hållbarhet innefattar bland annat att främja välbefinnande, inkludering och rättvisa för alla individer i samhället. Alla människors grundläggande behov ska tillgodoses, däribland rätten till bostad, vilket ställer krav på en rättvis bostadsmarknad för alla. Detta är en mycket viktig fråga och fastighetsbranschen behöver ta ansvar även för den sociala hållbarheten. 

NCM har förmånen att få arbeta tillsammans med Stockholms Stadsmission som just nu genomför ett projekt med socialt hållbara bostäder. Ett arbete som förhoppningsvis kan inspirera framtida projekt och bidra till en socialt hållbar bostadsmarknad. Läs mer om projektet här.  

Fastighetslunchen

NCM anordnar en serie temaluncher där deltagarna får ta del av det senaste inom ett branschaktuellt ämne. Lunchen inleds med ett kortare föredrag, därefter får deltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera. Kommande datum och teman annonseras löpande nedan. 

Aktuella datum:

Anmälan​

Låter det intressant? Skicka ett mail till fastighetslunchen@ncmd.se med  information om vilken lunch du är intresserad av att delta vid samt om eventuell specialkost eller allergier. Observera att antalet platser är begränsade och ett bekräftelsemail kommer att skickas ut vid erhållen plats.  

Fakta

NCM ger dig komplett kommersiell rådgivning. Utifrån platsanalys och potentialbedömning skapas en tydlig långsiktig plan. Med en handelsanalys säkerställer vi att rätt hyresgäster finns i fastigheten. Vi kan även bistå med projektgenomförande och uthyrning. Läs mer här.

Ja, NCM har offentliga uppdragsgivare. Uppdragen kan innefatta rådgivning och stöd gällande ex platsutveckling, lokalstrategi, översiksplanering, fastighetsutveckling eller handelsstrategi. Ofta kan NCM även bidra till en samsyn mellan politiker och tjänstemän.  Läs mer här.

Vi kan hjälpa dig hela vägen från kommersiell rådgivning till en långsiktig lösning som vilar på analys av platsen, en bedömning av dess potential till en handlingsplan och ett effektivt genomförande. Läs mer här.

Vi är handelsexperter och arbetar aktivt med att förstå handelns förutsättningar idag och imorgon. Med det som grund kommer vi tillsammans med er identifiera ert nuläge möjligheter och risker så att ni får tydliga råd och olika handlingsalternativ. Där med får ni underlag för ny strategisk inriktning till konkreta aktiviteter. Läs mer här.

NCM gör en platsutvecklingsanalys och potentialbedömning. Vi levererar en tydlig plan för en långsiktig lösning, inklusive en handelsanalys som ser till att du har rätt hyresgäster. Om du vill kan vi även bistå med projektgenomförande och uthyrning. Läs mer här.

Vi har hjälpen – från strategiskt stöd till konkret avlastning för att få det att hända! Läs mer här.

En utmaning många fastighetsägare har idag är tomma lokaler. Detta kan bero på allt från tidsbrist, felaktigt fokus till att platsen saknar rätt förutsättningar. Här kan vi hjälpa till med en snabb genomlysning, till en komplett datadriven analys för att komma tillrätta med vakanserna. Läs mer här.

Kommersiell rådgivning och faktabaserad analys. Även här görs en platsutvecklingsanalys potentialbedömning leder fram till en tydlig plan för en långsiktig lösning. Läs mer här.

Se oss snarare som fastighetsbranschens managementkonsulter. Övergripande sett är vi konsulter inom fastighetsutveckling, men som ett av våra tre stora affärsområden går vi gärna in som strategiskt stöd och hjälper er att se över egna organisationen. Hur ni kan utveckla era interna processer och optimera er genomförandeförmåga. Läs mer här.

Länkar

Nedan har sammanställt några länkar för vidare läsning om aktuella händelser, utvecklingsområden och trender i branschen. 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer?
Prata med någon av våra experter.

?

På Linkedin hittar du mer information om oss. Vi lägger kontinuerligt ut nyheter och projekt att ta del av.