Stora Essingen, Stockholm

Elinder Sten Arkitekter har tillsammans med NCM fått i uppdrag att genomföra en handels och serviceutredning i syfte att titta på vilka förutsättningar det finns för handel, kommersiell och kommunal service att etablera sig i området i Stora Essingen. En utmaning är att ha restaurang- och kaféverksamhet i en centrumbildning på en så pass avskild plats som Stora Essingen där det i huvudsak endast kommer byggas bostäder. Dock är en sådan verksamhet en viktig del för att skapa liv och rörelse i området och stärka områdets identitet.

  • Kund: Elinder & Sten Arkitekter AB

  • Ort: Stockholm

  • Vi bidrar med: Handelsanalys, handels och serviceutredning

Beskrivning:

Planområdet är beläget på Stora Essingens norra del. Området består idag av kontorsbyggnader, parkering och naturmark. Swedbank planerar att lämna sin fastighet på Stora Essingen under 2019. I samband med detta har fastighetens ägare och närliggande fastighetsägare ansökt om planändring i syfte att utveckla området till bostadsbebyggelse. Stockholms stads exploateringskontor har även beslutat om en markanvisning till Familjebostäder i syfte att uppföra hyresbostäder samt förskola. Stadsbyggnadskontoret anser att det är lämpligt att ta ett helhetsgrepp över området när flera fastighetsägare önskar påbörja en planändring samtidigt. Dagens begränsade utbud av service och handel är i huvudsak lokaliserad kring Essingetorget, öns mittpunkt. Den kommande översiktsplanens intentioner är att en byggnation i Stora Essingens norra delar kan stärka Essingetorgets verksamheter och service. Avgörande för mindre centrumbildningars styrka är att det finns dagligvaruhandel. Livsmedelsbutiker står för de stora flödena av folk och sätter också standarden på övriga butiker och hur besökare kommer att uppleva centrumet i sin helhet. Med anledning av detta kretsar mycket av handelsanalysen kring möjligheten att etablera en livsmedelsenhet inom planområdet.

KONTAKTA LARS TOLL FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-559 66 55 eller lars.toll@ncmd.se