Flemingsberg centrum

Flemingsberg Centrums utgångsläge var i huvudsak som ett dagligvarucentrum med viss kompletterande specialvaruhandel. Vår bedömning var att potentialen för centrumet låg i att utveckla dagligvaruhandeln. Centrumets attraktionskraft skulle då komma att öka, vilket även ger positiva effekter på övriga verksamheter och möjliggör fler och trevligare caféer, restauranger och sittplatser som skapar liv och atmosfär.

  • Kund: Huge Fastigheter AB

  • Ort: Flemingsberg centrum

  • Vi bidrar med: Rådgivning, platsutveckling, projektgenomförande

Beskrivning:

Ett förnyat Flemingsberg Centrum med framförallt ett ökat dagligvaru-utbud gör att bedömt primärt marknadsområde i princip fördubblas. Det primära marknadsområdet ökar från ca 13 000 invånare till ca 23 000, vilket motsvarar ett ökat konsumtionsunderlag på ca 500 miljoner kronor. Av det ökade underlaget är ca 250 miljoner kr att hänföra till dagligvaror.

NCM:s förslag till utveckling innebär att en ny och större parkering i entréplan byggs. En ny dagligvarubutik etableras (Willy:s) på ca 2 500 kvm. Dåvarande Vi-butik får utökad butiksyta till ca 1 600 kvm. Lastintagen förbättras för att täcka alla butikers behov. Det tillkommer två butiksytor på utsidan mot parkeringen. Detta hjälper till att öppna fasaden så att centrumet får en mer tilltalande fasad mot utsidan. Dagens torg inomhus försvinner vilket och ersätts med ett stråk längs med centrumets långsida. Där tillskapas ett 10-tal butiker i olika storlekar för att täcka nuvarande verksamheters olika krav. Två entréer byggs i anslutning till parkering i gatuplan för att göra centrumet mer lättillgängligt.

Den svenska restaurangmarknaden har genomgått en otrolig utveckling under de senaste tio åren. Denna utveckling drivs till stor del av det ökade matintresset hos allmänheten. Därför ligger café- och restaurangverksamhet alltmer i fokus vid utveckling av handelsplatser. En viktig framgångsfaktor även för Flemingsbergs Centrum var ett trivsamt café- och restaurangutbud, varför extra kraft lades på förnyelsen av dessa verksamheter.

KONTAKTA LARS TOLL FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-559 66 55 eller lars.toll@ncmd.se